Mailing Address:

SGI President Daisaku Ikeda
c/o SGI Headquarters – North America Bureau
15-3 Samon-cho, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0017
Japan